Một trại chăn nuôi có (240 ) con gồm gà, ngan và vịt. Trong đó số gà chiếm (2)(5) tổng số con, số vịt chiếm ((1)(4) ) tổng số con, còn lại là ngan. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con ngan?

...