Sự giống nhau nào trong các bằng chứng tiến hóa sau không được quy định bởi sự giống nhau về kiểu gen:


Câu 3432 Vận dụng

Sự giống nhau nào trong các bằng chứng tiến hóa sau không được quy định bởi sự giống nhau về kiểu gen:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Các bằng chứng tiến hóa này không được quy định bởi sự giống nhau về kiểu gen tức là chúng không có quan hệ gần gũi nhau.

Xem lời giải

...