E là este của axit cacboxylic no đơn chức (X) và ancol không no đơn chức có một nối đôi C=C (Y). Đốt a mol E thu được b mol CO2; đốt a mol X thu được c mol CO2; đốt a mol Y thu được 0,5b mol H2O. Quan hệ giữa b và c là:


Câu 344 Vận dụng

E là este của axit cacboxylic no đơn chức (X) và ancol không no đơn chức có một nối đôi C=C (Y). Đốt a mol E thu được b mol CO2; đốt a mol X thu được c mol CO2; đốt a mol Y thu được 0,5b mol H2O. Quan hệ giữa b và c là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Viết công thức tổng quát của E, X, Y.

- Viết sơ đồ phản ứng cháy => Tìm mối liên hệ giữa các ẩn

Xem lời giải

...