Theo thuyết tiến hoá tổng hợp thì tiến hoá nhỏ là quá trình


Câu 3450 Nhận biết

Theo thuyết tiến hoá tổng hợp thì tiến hoá nhỏ là quá trình


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...