Kết thúc quá trình tiến hoá nhỏ:


Câu 3451 Nhận biết

Kết thúc quá trình tiến hoá nhỏ:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...