Trong không gian Oxyz cho điểm (M( (1;3; - 2) ) ). Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng (( P ) ) đi qua M và cắt các trục (x'Ox;y'Oy,z'Oz ) lần lượt tại ba điểm phân biệt (A,B,C ) sao cho (OA = OB = OC # 0 )


Câu 34582 Vận dụng cao

Trong không gian Oxyz cho điểm \(M\left( {1;3; - 2} \right)\). Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng \(\left( P \right)\) đi qua M và cắt các trục \(x'Ox;y'Oy,z'Oz\) lần lượt tại ba điểm phân biệt \(A,B,C\) sao cho \(OA = OB = OC \ne 0\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Gọi \(A\left( {a;0;0} \right),B\left( {0;b;0} \right),C\left( {0;0;c} \right) \Rightarrow \left| a \right| = \left| b \right| = \left| c \right|\), chia các trường hợp để phá trị tuyệt đối và viết phương trình mặt phẳng \(\left( P \right)\) dạng đoạn chắn.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.