Đối với tiến hóa:


Câu 3462 Nhận biết

Đối với tiến hóa:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...