Tại sao phần lớn đột biến gen là có hại nhưng nó vẫn có vai trò trong quá trình tiến hóa?


Câu 3464 Vận dụng

Tại sao phần lớn đột biến gen là có hại nhưng nó vẫn có vai trò trong quá trình tiến hóa?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Gen đột biến không phải lúc nào cũng gây hại cho cơ thể sinh vật.

Xem lời giải

...