Một hình tròn có diện tích là (200,96d(m^2) ). Tính chu vi hình tròn đó.

...