Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( P ):x - y + 3 = 0. Vec-tơ nào sau đây không là vecto pháp tuyến của mặt phẳng ( P ) .


Câu 3485 Nhận biết

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $\left( P \right):x - y + 3 = 0$. Vec-tơ nào sau đây không là vecto pháp tuyến của mặt phẳng $\left( P \right)$ .


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Mặt phẳng $\left( P \right):ax + by + cz + d = 0$ nhận vectơ \(\vec n = (a,b,c)\) là một vectơ pháp tuyến thì $\left( P \right)$ cũng nhận vectơ \(k.\vec n\) làm vectơ pháp tuyến.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.