Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm (M( ((x_0);(y_0);(z_0)) ) ) và có VTCP ( overrightarrow u  = ( (a;b;c) ) ) là:


Câu 3505 Nhận biết

Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm \(M\left( {{x_0};{y_0};{z_0}} \right)\) và có VTCP \(\overrightarrow u  = \left( {a;b;c} \right)\) là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...