Đọc câu sau và xét xem các nhận định phía dưới đúng hay sai? Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy đường thì tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi một ngày cày được mấy đường.

...