Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản: …… nhưng mẹ vẫn miệt mài trên đồng ruộng.

...