Khi so sánh điểm khác nhau giữa cấu trúc ADN với cấu trúc ARN ở sinh vật nhân thực, người ta đưa ra một số nhận xét sau đây: 1) ADN có cấu tạo 2 mạch còn ARN có cấu trúc 1 mạch. 2) ADN có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung còn ARN thì không. 3) Đơn phân của ADN có đường và thành phần bazơ nitơ khác với đơn phân của ARN. 4) ADN có khối lượng và kích thước lớn hơn ARN. Số phát biểu đúng là:


Câu 35673 Vận dụng

Khi so sánh điểm khác nhau giữa cấu trúc ADN với cấu trúc ARN ở sinh vật nhân thực, người ta đưa ra một số nhận xét sau đây:

1) ADN có cấu tạo 2 mạch còn ARN có cấu trúc 1 mạch.

2) ADN có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung còn ARN thì không.

3) Đơn phân của ADN có đường và thành phần bazơ nitơ khác với đơn phân của ARN.

4) ADN có khối lượng và kích thước lớn hơn ARN.

Số phát biểu đúng là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Ở sinh vật nhân thực, ADN có cấu tạo mạch kép. ARN có 3 loại là mARN, tARN, rARN có cấu trúc và vai trò khác nhau.

Xem lời giải

...