Bộ ba đổi mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiônin là


Câu 35680 Vận dụng

Bộ ba đổi mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiônin là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Mã di truyền được đọc trên mARN theo chiều 5’-3’.

Xem lời giải

...