Phản ứng giữa axit với ancol tạo thành este được gọi là


Câu 357 Nhận biết

Phản ứng giữa axit với ancol tạo thành este được gọi là


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...