Nhiệt độ mà ở đó hai mạch của phân tử ADN tách ra gọi là nhiệt độ nóng chảy của ADN. Có 4 phân tử ADN đều có cùng chiều dài nhưng tỉ lệ các loại nuclêôtit khác nhau. Phân tử nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?


Câu 35710 Vận dụng

Nhiệt độ mà ở đó hai mạch của phân tử ADN tách ra gọi là nhiệt độ nóng chảy của ADN. Có 4 phân tử ADN đều có cùng chiều dài nhưng tỉ lệ các loại nuclêôtit khác nhau. Phân tử nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Nhiệt độ nóng chảy của phân tử ADN có liên quan tới số lượng liên kết hiđrô, số lượng liên kết hiđrô càng cao thì nhiệt độ nóng chảy của phân tử ADN càng cao.

Xem lời giải

...