Con hãy kéo các quan hệ từ và thả vào chỗ trống thích hợp:

...