Điền cặp quan hệ từ phù hợp vào chỗ trống: Cơn bão đi tới …. làng mạc, ruộng đồng, nhà cửa bị tàn phá đến ….

...