Điền cặp quan hệ từ phù hợp vào chỗ trống Nó …. nóng nảy, mất bình tĩnh thì công việc …. không thể hoàn thành như dự định được.