Con hãy kéo thả các cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống:

...