Đâu là ý mà con có thể sử dụng khi miêu tả chiếc đồng hồ báo thức:

...