Đâu là những chi tiết mà con có thể sử dụng khi miêu tả quyển sách Tiếng việt 5, tập 2

...