Đâu là chi tiết con có thể sử dụng để miêu tả về giá sách của con?

...