Loại vật chất di truyền của chủng virut có thành phần nuclêôtit nào sau đây thường kém bền vững nhất?


Câu 36046 Vận dụng cao

Loại vật chất di truyền của chủng virut có thành phần nuclêôtit nào sau đây thường kém bền vững nhất?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Cấu trúc một mạch sẽ kém bền vững hơn cấu trúc mạch kép.

Phân tử có càng nhiều liên kết hiđrô thì càng bền vững.

Xem lời giải

...