Bấm chọn vào các quan hệ từ có trong những câu sau:

...