Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomiat là


Câu 362 Thông hiểu

điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomiat là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Loại este

CT

Chất điều chế este

Este của ancol

RCOOR’

RCOOH

R’OH

Este không no

RCOO-CH=CH-R’

RCOOH

CH≡C-R’

Este của phenol

RCOO-C6H4-R’

(RCOO)2O

HO – C6H4–R’

Xem lời giải

...