Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dd NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. CTCT của hai este đó là:


Câu 363 Vận dụng

Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dd NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. CTCT của hai este đó là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bước 1: Tính số mol của NaOH

BTKL: meste + mNaOH = mmuối + mancol => mNaOH => nNaOH

Bước 2: Tính số mol của ancol và muối

Thủy phân este đơn chức  : n muối = n este phản ứng = nNaOH phản ứng = nancol

Bước 3: Tìm R và => CT este

Xem lời giải

...