Phát biểu nào sau đây là không đúng:


Câu 36611 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là không đúng:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...