Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn:


Câu 36614 Thông hiểu

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...