Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 lần lượt là:


Câu 36615 Thông hiểu

Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 lần lượt là:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...