A là khí không màu mùi hắc, rất độc và nặng hơn không khí


a

Câu 36618 Vận dụng

Hãy xác định công thức của hợp chất khí A, biết rằng :

+) A là oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxi.

+) 1 gam khí A chiếm thề tích là 0,35 lít ở đktc.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Tính số mol khí A, từ khối lượng => Khối lượng mol của A

+) Tính số nguyên tử S và O và kết luận công thức của A

Xem lời giải


a

Câu 36617 Vận dụng

Hoà tan 12,8 gam hợp chất khí A vào 300 ml dung dịch NaOH 1,2M. Tính nồng độ mol của muối trung hòa thu được sau phản ứng (giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Khi dẫn SO2 vào dung dịch NaOH và SO2, có thể tạo thành muối trung hoà, muối axit hoặc cả hai muối

+) Xét tỉ lệ: $\frac{{{n}_{NaOH}}}{{{n}_{S{{O}_{2}}}}}$ kết luận muối tạo thành

+) Viết các PTHH tạo muối tương ứng, tính số mol muối trung hòa thu được

Xem lời giải