Nếu kết quả của phép lai thuận nghịch mà khác nhau thì kết luận nào dưới đây là đúng?


Câu 36717 Vận dụng

Nếu kết quả của phép lai thuận nghịch mà khác nhau thì kết luận nào dưới đây là đúng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kết quả phép lai thuận giống phép lai nghịch → gen nằm trên NST thường

Xem lời giải

...