Dầu chuối là este có tên isoamyl axetat, được điều chế từ


Câu 369 Vận dụng

Dầu chuối là este có tên isoamyl axetat, được điều chế từ


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...