Đặt a = log_(2)3, b = log_(5)3. Hãy biểu diễn log_(6)45 theo a và b:


Câu 3705 Vận dụng

Đặt $a = \log_{2}3, b = \log_{5}3$. Hãy biểu diễn $\log_{6}45$ theo $a$ và $b$:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Chọn cơ số thích hợp nhất (thường là số xuất hiện nhiều lần)

+ Tính các logarit cơ số đó theo $a$ và $b$

+ Sử dụng các công thức${\log _a}b = \dfrac{{{{\log }_c}b}}{{{{\log }_c}a}};{\log _c}\left( {{a^m}.{b^n}} \right) = m{\log _c}a + n{\log _c}b$, biểu diễn logarit cần tính theo logarit cơ số đó

Xem lời giải

...