Nếu log_(12) 18 = a thì log_(2) 3 bằng:


Câu 3706 Vận dụng

Nếu $\log_{12} 18 = a$ thì $\log_{2} 3$ bằng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng các công thức ${\log _a}b = \dfrac{{{{\log }_c}b}}{{{{\log }_c}a}};{\log _c}\left( {{a^m}.{b^n}} \right) = m{\log _c}a + n{\log _c}b$, biểu diễn logarit cần tính theo logarit cơ số đơn giản

Xem lời giải

...