Cho các phát biểu sau:(I). Nếu (C = căn (AB) ) thì (2ln C = ln A + ln B ) với A, B là các biểu thức luôn nhận giá trị dương. (II). (( (a - 1) )(log _a)x >= 0 <-> x >= 1 ) với (a > 0,a # 1 ) (III). ((m^(((log )_a)m)) = (n^(((log )_a)n)), ) với (m,n > 0 ) và (a > 0,a # 1 )         (IV). ( (lim )_(x ->  + vô cùng ) (log _((1)(2)))x =  - vô cùng ) Số phát biểu đúng là


Câu 3724 Vận dụng

Cho các phát biểu sau:

(I). Nếu \(C = \sqrt {AB} \) thì \(2\ln C = \ln A + \ln B\) với $A, B$ là các biểu thức luôn nhận giá trị dương.

(II). \(\left( {a - 1} \right){\log _a}x \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 1\) với \(a > 0,a \ne 1\)

(III). \({m^{{{\log }_a}m}} = {n^{{{\log }_a}n}},\) với \(m,n > 0\) và \(a > 0,a \ne 1\)        

(IV).\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } {\log _{\frac{1}{2}}}x =  - \infty \)

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.