Tìm số phức liên hợp của số phức z = 3 + 2i.


Câu 37444 Nhận biết

Tìm số phức liên hợp của số phức $z = 3 + 2i$.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Số phức liên hợp của số phức $z = a + bi,\,\,a,b \in R$ là số phức $\overline z  = a - bi,\,\,a,b \in R$.

Xem lời giải

...