Este phenyl axetat CH3COOC6H5 được điều chế bằng phản ứng nào?


Câu 375 Thông hiểu

Este phenyl axetat CH3COOC6H5 được điều chế bằng phản ứng nào?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Loại este

CT

Chất điều chế este

Este của ancol

RCOOR’

RCOOH

R’OH

Este không no

RCOO-CH=CH-R’

RCOOH

CH≡C-R’

Este của phenol

RCOO-C6H4-R’

(RCO)2O

HO – C6H4–R’

Xem lời giải

...