Tìm tập hợp tất cả các tham số m sao cho phương trình (4^((x^2) - 2x + 1)) - m(.2^((x^2) - 2x + 2)) + 3m - 2 = 0 có 4 nghiệm phân biệt.


Câu 3806 Vận dụng

Tìm tập hợp tất cả các tham số $m$ sao cho phương trình ${4^{{x^2} - 2x + 1}} - m{.2^{{x^2} - 2x + 2}} + 3m - 2 = 0$ có 4 nghiệm phân biệt.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đặt ẩn phụ và tìm điều kiện chính xác cho ẩn phụ

Đưa phương trình đã cho về ẩn phụ để biện luận

Xem lời giải

...