Chất nào sau đây không cho kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2/ OH- khi đun nóng?


Câu 382 Vận dụng

Chất nào sau đây không cho kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2/ OH- khi đun nóng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Chất cho kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2/ OH- khi đun nóng phải chứa nhóm –CHO

Xem lời giải

...