Không thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng


Câu 385 Thông hiểu

Không thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại tính chất hóa học của este và axit

Xem lời giải

...