Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, metyl fomat. Để phân biệt các chất lỏng trên, cần dùng hóa chất nào sau đây?


Câu 386 Vận dụng

Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, metyl fomat. Để phân biệt các chất lỏng trên, cần dùng hóa chất nào sau đây?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại tính chất hóa học của este

Xem lời giải

...