Hàm số (y = (((x^2) - 16)^( - 5)) - ln (24 - 5x - (x^2)) ) có tập xác định là


Câu 38712 Thông hiểu

Hàm số \(y = {({x^2} - 16)^{ - 5}} - \ln (24 - 5x - {x^2})\) có tập xác định là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Hàm lũy thừa số mũ nguyên âm thì cơ số phải khác \(0\)

- Hàm \(y = {\log _a}f\left( x \right)\) xác định nếu \(f\left( x \right)\) xác định và \(f\left( x \right) > 0\)

Xem lời giải

...