Hàm số (y = (log _2)( ((4^x) - (2^x) + m) ) ) có tập xác định D = mathbb(R) khi


Câu 38713 Vận dụng

Hàm số \(y = {\log _2}\left( {{4^x} - {2^x} + m} \right)\) có tập xác định $D = \mathbb{R}$ khi


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Hàm số \(y = {\log _a}f\left( x \right)\) xác định trên \(\mathbb{R}\) nếu \(f\left( x \right)\) xác định và dương trên \(\mathbb{R}\)

Xem lời giải

...