Cho sơ đồ chuyển hoá sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y  X + H2SO4 loãng → Z + T Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:


Câu 392 Vận dụng cao

Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

C3H4O2 + NaOH → X + Y 

X + H2SO4 loãng → Z + T

Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại điều chế, ứng dụng, nhận biết este

Xem lời giải

...