Hấp thụ hết 0,2 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,025 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, kết thúc các phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 3925 Vận dụng

Hấp thụ hết 0,2 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,025 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, kết thúc các phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xét nCO2 < nOH- < 2.nCO2

+) nCO3 = nOH – nCO2 = 0,025 mol

Vì nCO3 < nBa2+ => nBaCO3 = nCO3

Xem lời giải

...