Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hết trong dung dịch chứa 0,2 mol Ba(OH)2; 0,05 mol NaOH và 0,05 mol KOH. Sau phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa và dung dịch chứa 22,15 gam muối. Giá trị của V là


Câu 3929 Vận dụng

Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hết trong dung dịch chứa 0,2 mol Ba(OH)2; 0,05 mol NaOH và 0,05 mol KOH. Sau phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa và dung dịch chứa 22,15 gam muối. Giá trị của V là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xét dung dịch sau phản ứng chứa : x mol Ba2+ ; 0,05 mol K+ ; 0,05 mol Na+ và HCO3-

Bảo toàn điện tích : nHCO3 = 2.nBa2+ + nK+ + nNa+

+) mmuối =mBa2+ + mK+ + mNa+ + nHCO3 = 22,15 gam => x = 0,05 mol

+) Bảo toàn C : nCO2 = nCO3 + nHCO3

Xem lời giải

...