Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít CO2 (đktc) vào V ml dung dịch chứa NaOH 2,75M và K2CO3 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng ở nhiệt độ thường thu được 64,5 gam chất rắn khan gồm 4 muối. Giá trị của V là


Câu 3931 Vận dụng

Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít CO2 (đktc) vào V ml dung dịch chứa NaOH 2,75M và K2CO3 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng ở nhiệt độ thường thu được 64,5 gam chất rắn khan gồm 4 muối. Giá trị của V là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) mrắn = mNa + mK + mCO3 + mHCO3 => 64,5 (1)

+) Bảo toàn điện tích : ${n_{N{a^ + }}} + {\text{ }}{n_{{K^ + }}} = {\text{ }}{n_{HCO_3^ - }} + 2.{n_{CO_3^{2 - }}}$ (2)

+) Bảo toàn C : nCO2 + nK2CO3 = x + y (3)

Từ (1), (2) và (3) ta có : v = 0,2 lít = 200 ml

Xem lời giải

...