Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được m1 gam kết tủa và dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với 200 ml dung dịch BaCl2 1,2M; KOH 1,5M thu được m2 gam kết tủa. Giá trị của m2 là:


Câu 3939 Vận dụng

Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được m1 gam kết tủa và dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với 200 ml dung dịch BaCl2 1,2M; KOH 1,5M thu được m2 gam kết tủa. Giá trị của m2 là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

nCO2 < nOH- < 2.nCO2 => tạo 2 muối HCO3- (x mol) và CO32- (y mol)
+) Bảo toàn C: nCO2 = nHCO3 + nCO3

+) Bảo toàn điện tích: nOH- = nHCO3 + 2.nCO3

+) dung dịch X gồm: 0,1 mol Ba2+; 0,4 mol HCO3-;  0,2 mol Na
HCO3- + OH- →  CO32- + H2
0,3   ←   0,3   →  0,3 
=> nCO3 = 0,3 < nBa2+ = 0,34 => nBaCO3 = 0,3

Xem lời giải

...